Útmutató szerzőknek

A Tertiary & Quaternary Strata a harmad- és negyedidőszak földtani kutatásainak legújabb eredményeiről számol be éves rendszerességgel.

A megjelentetésnél azokat a tanulmányokat részesítjük előnyben, amelyek a Pannon-medence, valamint a Kárpátok, a Dinaridák és az Alpok területét érintő tudományos problémákat vetnek föl és próbálnak megoldani. E tekintetben kizárólag az első közléseket tudjuk befogadni, a más kiadványban korábban már megjelent témák publikálását akkor mérlegeljük, ha az magyarul jelent meg és idegen nyelvű rezümé nem készült hozzá.

A folyóirat nyelve angol. Rezümé magyar vagy német nyelven adható le.

A tanulmányokhoz két független lektortól kérünk bírálatot. A szerzők a lektorokra vonatkozóan tehetnek javaslatot, de azok személyéről a szerzővel történt egyeztetés után minden esetben a Szerkesztőbizottság dönt. A kiadó a szerkesztett, végleges kéziratokat a lehető legrövidebb időn belül megjelenteti. A tanulmányok ingyenesen elérhetők és letölthetők a folyóirat saját, valamint a „Pannon-tenger Múzeum” honlapjáról (tqstrata.eu és pannontenger.hu).

A kéziratok leadásának aktuális határideje: 2017

A kötetünkben publikálni szándékozó szerzőket ezúton kérjük, hogy kézirataik elkészítése és leadása során az alábbi szempontokat maradéktalanul vegyék figyelembe.

 

TARTALMI ÉS TERJEDELMI KÖVETELMÉNYEK

a) A tanulmányok maximális terjedelme 45 000 karakter (szóközökkel). Az ettől nagyobb terjedelmű tanulmányok közlésére kizárólag a mindenkori Szerkesztőbizottsággal történő egyeztetést követően kerülhet sor. Az ilyen esetekben elsősorban azt mérlegeljük, hogy a tanulmány témájának van-e közvetlen kihatása a nemzetközi kutatások előrehaladására.

b) A Közlemények rovatba mindenekelőtt azok az írások kerülnek be, amelyek folyamatban lévő kutatások előzetes eredményeit foglalják össze, valamint részletesebb értékelés nélküli adatközléseket tartalmaznak. Az ide leadható publikációk maximális terjedelme 20 000 karakter szóközökkel, de legfeljebb 1 nyomdai ív (16 oldal) pl. táblázatok esetében.

c) A Tanulmányokat egy legfeljebb 1 100 karakter (szóközökkel) terjedelmű, angol nyelvű absztrakttal, vagyis rövid, tartalmi összefoglalóval kérjük leadni. Ehhez csatolandó 4–7 kulcsszó, melyek az írás legfontosabb jellemzőit határozzák meg. A Kulcsszavakat úgy kell kiválasztani, hogy azok lehetőleg a címben ne szerepeljenek.

 

AZ ILLUSZTRÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

a) Kizárólag olyan illusztrációk közlését vállaljuk, amelyek a tanulmány szövegével összhangban vannak és ahhoz képest tartalmi és/vagy esztétikai többletinformációt hordoznak.

b) A leadható illusztrációk (fotók és rajzok) mennyisége 4000 karakterenként maximum két darab A/5-ös méretű kép. Amennyiben a képek mérete kisebb, a darabszám módosulhat. A táblázatok és diagramok külön, de ugyanilyen arányban számítandók.

c) Az illusztrációk elvárt minősége 9 x 13 cm-nél és afölött min. 300 dpi felbontás, az ennél kisebb méretek esetében 600 dpi.

d) Minden illusztrációt digitálisan, a szövegtől függetlenül, .tiff formátumú képként kérünk leadni CD/DVD adathordozón. Lehetőség van arra is, hogy a Szerzők a Szerkesztőbizottsággal egyeztetett email címre küldjék az anyagot.

 

A LEADOTT KÉZIRAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

a) Cím és szerző(k): 12 pt betűnagyság, Times New Roman betűtípus, szimpla sorköz. A szerző(k)nél kérjük feltüntetni a munkahely pontos nevét és székhelyét (csak a település neve).

b) Főszöveg: 12 pt betűnagyság, Times New Roman betűtípus, szimpla sorköz. Az első sorban és a főszövegben behúzás nincs, az új bekezdést csak az „Enter” leütése jelöli.

c) Ne alkalmazzon aláhúzást és félkövér kiemelést, csak dőltet, valamint idézőjelet.

d) Az illusztrációkat ne tördelje a szövegbe, legfeljebb megjegyzés formájában, egy sor kihagyással előtte és utána jelölje meg a helyet. Pl. „A 3. kép javasolt helye.”

e) A Hivatkozásokat kérjük a szövegközben, zárójelek között elhelyezni. Pl. (Herman 1893, 12), vagy (Herman 1893, 12, 18–19; Kordos 1982).

f) Végjegyzettel ellátott szöveget nem veszünk át. A Lábjegyzet formai követelményei: 10 pt betűnagyság, Times New Roman betűtípus, szimpla sorköz.

g) A Köszönetnyilvánítás a tanulmányok főszövegét követő rész, kérjük, hogy lehetőség szerint ne tegye lábjegyzetbe.

h) Szintén a főszöveget kell, hogy kövesse a Gyűjtemények rövidítései, a Rövidítések, a Források és az Irodalom jegyzéke, amennyiben szükséges.

i) Az Irodalom összeállításakor fokozottan ügyeljen a formai és tartalmi pontosságra és következetességre. Ebben a részben kizárólag dőlt betűs kiemelést használjon a megfelelő helyeken. A szövegjellemzők (betűméret, -típus és sorköz) tekintetében a Főszöveg paraméterei alkalmazandók.

j) A latin szavak, biológiai nevek (fajnév és genus név is) minden esetben dőlt betűvel szerepeljenek.

 

IRÁNYMUTATÓ PÉLDÁK

Folyóirat
Kordos László (1982): Az ötven éve felfedezett suba-lyuki ősember. Élet és Tudomány 37/17, 534–536.
Kordos, László–David R. Begun (2001): A new cranium of Dryopithecus from Rudabánya, Hungary. Journal of Human Evolution 41/6, 689–700.

Periodika
Szakáll Sándor–Kristály Ferenc–Zajzon Norbert–Németh Norbert–Fehér Béla (2001): Másodlagos foszfátok és szulfátok a diósgyőri Fényeskő-völgy kovásodott metariolitjában. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve L. (50.), 35–46.
Sziráki, György–Dulai, Alfréd (2002): Sarmatian (Late Miocene) arthropods from Tállya and neighbouring localities (Tokaj Mts., Hungary): preliminary report. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 94, 31–44.

Önálló könyv
Sümegi Pál (2001): A negyedidőszak földtani és őskörnyezettani alapjai. JATEPress Kiadó, Szeged.
Shubin, Neil (2008): Your Inner Fish: A Journey into the 3.5-Billion-Year History of the Human Body. Pantheon, United States of America.

Gyűjteményes kötet
Nriagu, Jerome O. (1984): Formation and stability of base metal phosphates in soils and sediments. In Nriagu, Jerome O.–Moore, Paul B. (eds.): Phosphate minerals. Springer Verlag, Berlin–Heidelberg–New York–Tokyo. 318–329.
Tari, Gábor–Horváth, Ferenc (1995): Middle Miocene extensional collapse in the Alpine-Pannonian transitional zone. In Horváth, Ferenc –Tari, Gábor–Bokor, Csaba (eds.): Extensional collapse of the Alpine orogene and hydrocarbon prospects in the basement and fill of the western Pannonian Basin. Guidebook of AAPG Intern. Confer. 6. Nice. 75–105.

A Szerkesztőbizottság